KVKK

 • Genel Aydinlatma Metni
 • Hasta Aydınlatma Metni
 • Kişisel Veri Başvuru Formu

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Badge Sağlık Danışmanlık Ticaret A.Ş. (Bundan sonra Badge Clinic anılacaktır) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Veri sorumlusu olarak tarafımızdan, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Badge Clinic, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen yasal düzenlemeler ile ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Badge Clinic’in sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ile diğer yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak şekillenmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, online hizmetler, WhatsApp ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Badge Clinic ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz;

 

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, kliniğimizce oluşturulan hasta dosyası içeriği ile sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme, kredi kartı, banka bilgileri ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilen sesli ve/veya dijital bilgiler; Badge Clinic’i ziyaretinizde elde edilen ve/veya edilebilecek görüntülü kamera kaydı görüntüleriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli olabilecek verilerinizden gerekli olanlar Badge Clinic tarafından işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Kliniğimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz;

 

  • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

  • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

  • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;

  • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizin haberdar edilebilmeniz,

  • Kampanya ve bilgilendirmelerin mesaj, e-posta veya başka şekillerde yapılması,

  • Suistimal ve/veya yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

  • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,

  • Kliniğimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

  • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizin saklanması ile ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,

  • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

 

Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

  • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,

  • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,

  • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler, tahkim yargılamasında hakem veya hakemler,

-Yargı organları ve/veya idari makamlar ( istenilen bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi anlamında)

  • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,

  • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler

-Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi anlamında )

-Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Badge Clinic  sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile KVKK da belirlenen ilkeler çerçevesinde toplanır.

 

Veri İşleme Süresi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Badge Clinic’in tabi olduğu mevzuat ve ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Haklarınız

 

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Badge Sağlık Danışmanlık Ticaret A.Ş. – Muratreis Mah. Nuhkuyusu Cad. No:299 A D:1 Üsküdar/İstanbul’’  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak [email protected] elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi teşvik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Badge Clinic tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

İletişim Bilgileri

 

Badge Sağlık Danışmanlık Ticaret A.Ş.

Muratreis Mah. Nuhkuyusu Cad. No:299 A D:1 Üsküdar/İstanbul

[email protected]

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Badge Sağlık Danışmanlık Ticaret A.Ş. (Bundan sonra Badge Clinic anılacaktır) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

 

Veri sorumlusu olarak tarafımızdan, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Tarafımızca hastalara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan veya otomatik yollarla alınan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği
Kimlik Verileri Ad Soyad , TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi , Doğum Yeri , Pasaport Numarası , Yakın Adı Soyadı Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir
İletişim Verileri Telefon Numarası ,Adres ,E-Mail Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir
Görsel ve İşitsel Veriler Hastaya Ait Fotoğraflar Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir ve Fotoğrafcımız tarafından verilmektedir.
Kılık Kıyafet Boy , Kilo Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir
Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri Kamera Kayıtları Kamera Kayıt Sistemi Tarafından Otomatik Alınmaktadır.
İşlem Güvenliği Misafir Ağı Log Kayıtları Güvenlik Duvarı Tarafından Otomatik Alınmaktadır.
Özel Nitelikli Kişisel Verileri Tanı , Kullanmakta Olduğu İlaçlar , Kronik Hastalık , Alerji , Bulaşıcı Hastalık , Sürekli Kullanılan İlaçlar , Kanamaya Yatkınlık , Deri Hastalığı , Hamilelik Riski , Enfeksiyon Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir ve Doktorunuz tarafından verilmektedir.

 

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Badge Clinic tarafından kamera kayıt sistemi, Güvenlik Duvarı , Hasta Kayıt Sistemi , Hasta Formları ve benzer kanallar vasıtasıyla ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

  • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

  • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

  • Hasta Hakları Yönetmeliği,

  • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

  • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

  • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;

  • Kamu sağlığının korunması, hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

  • Sağlık hizmetleri , tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

  • İlaç, sarf malzeme ve özellikli malzeme temini,

  • Randevu alındığı takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;

  • Kimliğinizin doğrulanması,

  • Faturalandırma yapılması;

  • İşlemlerinizin hızlı ve doğru planlanması, yönetilmesi, izlenmesi,

  • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;

  • Her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme;

  • Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;

  • Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı araştırma ve analiz etme,

  • Sosyal medya ve internet sitelerimiz üzerinden fotoğraflarınızın paylaşılması özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması,

  • Badge Clinic Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması ,

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ,

  • Sağlık Durumunuz ile ilgili Aile Yakınlarınıza Bilgi Verilmesi

 

Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller

 

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rızanızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • Badge Clinic’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Badge Clinic’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerinizin Yurtiçine veya Yurtdışına Aktarımı

 

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, Badge Clinic tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Badge Clinic’in  ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, Badge Clinic ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dahil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

 

Haklarınız

 

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Badge Sağlık Danışmanlık Ticaret A.Ş. – Muratreis Mah. Nuhkuyusu Cad. No:299 A D:1 Üsküdar/İstanbul’’  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak [email protected] elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi teşvik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Badge Clinic tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

İletişim Bilgileri

Badge Sağlık Danışmanlık Ticaret A.Ş.

Muratreis Mah. Nuhkuyusu Cad. No:299 A D:1 Üsküdar/İstanbul

[email protected]

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

 

Badge Sağlık Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine çok büyük önem vermekteyiz.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimiz bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

  • Noter vasıtasıyla,

  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
·       Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici         belge ile başvurması) ·       Muratreis Mah. Nuhkuyusu Cad. No:299 A D:1 Üsküdar/İstanbul ·       Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
·       Noter vasıtasıyla tebligat ·       Muratreis Mah. Nuhkuyusu Cad. No:299 A D:1 Üsküdar/İstanbul ·       Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
·       “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla ·       [email protected] ·       [email protected] ·       E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

Ad-Soyad
TC Kimlik Numarası(yabancıl ar için uyruğu, pasaport numarası veya kimlik numarası):
Telefon Numarası:
E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Adres:

*Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

·       Hasta ·       Çalışan ·       Çalışan Adayı ·       Diğer
Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz: ………………….………………………………………………………………………… ……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………… ………………………………………..

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………

………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.

  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

  • (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecektir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı  : 

Başvuru Tarihi   :

İmza   :

ÇEVRİMİÇİ DANIŞMA

Bir iş günü içinde size geri döneceğiz
(via e-mail & WhatsApp)
Open chat
Hello would you like a free hair consult
Hello 👋
Can we help you?